Przydział Obligacji serii O1 RB 11/2018

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 31 stycznia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii O1 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii O1 Spółki.

Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii O1, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 3500 (słownie: trzy tysiące pięćset) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy).

Obligacje serii O1 są obligacjami trzyletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 8,00% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii O1 przypada na dzień 31 stycznia 2021 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

czytaj więcej