Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – styczeń 2018 r. RB 12/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o. o., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. za styczeń 2018 roku.

1)  Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za styczeń 2018:
W styczniu 2018 r. Aforti Finance S.A. udzielił 56 pożyczek _wzrost o 124,00% r/r_ o łącznej wartości 4 480,36 tys. PLN, co w odniesieniu do 2017 r. stanowi wzrost o 262,40 procent. Wartość złożonych wniosków wyniosła 28 896,15 tys. PLN, jest to wynik wyższy o 511,69% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W styczniu 2018 zostało złożonych 277 wniosków o pożyczkę, co oznacza wzrost o 158,88% w odniesieniu do tego samego miesiąca 2017 roku.

2)  Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Sp. z o. o. za styczeń 2018:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w styczniu 2018 r. wyniosła 12 298,26 tys. EUR i była wyższa o 98,45% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

3)  Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Romania S.A. za styczeń 2018:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w Rumunii w styczniu 2018 r. wyniosła 892,86 tys. EUR. W związku z tym, iż Spółka została zarejestrowana w czerwcu 2017 r., brak jest danych porównawczych.

4)  Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za styczeń 2018:
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w styczniu 2018 r. wyniosła 1 311,60 tys. PLN. Stanowi to spadek o 74,04% r/r. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 832 i była niższa o 86,04% w porównaniu do stycznia 2017 r. Liczba podpisanych umów windykacyjnych była porównywalna do liczby umów pozyskanych rok wcześniej.

5)  Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Factor S.A. za styczeń 2018:
W styczniu 2018 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor S.A. wyniosła 535,78 tys. PLN. Z uwagi na fakt, iż spółka zaczęła działalność operacyjną w III kwartale 2017 roku, dane porównawcze za styczeń roku poprzedniego nie są dostępne.Tabela zawierająca szacunkowe dodatkowe dane raportowane za styczeń 2018 r. wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Tabela zawierająca szacunkowe dodatkowe dane raportowane za styczeń 2018 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

czytaj więcej