Przydział Obligacji serii O2 RB 13/2018

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 12 lutego 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii O2 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii O2 Spółki.

Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii O2, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 1 601 (słownie: jeden tysiąc sześćset jeden) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.601.000,00 zł (jeden million sześćset jeden tysięcy).

Obligacje serii O2 są obligacjami trzyletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 8,00% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii O2 przypada na dzień 12 lutego 2021 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

czytaj więcej