Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – luty 2018 r. RB 23/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A za luty 2018
roku.

   1) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za luty 2018:
W lutym 2018 r. Aforti Finance S.A. udzielił 51 pożyczek (wzrost o 45,71% r/r) o łącznej wartości 5 492,75 tys.PLN, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2017 r. stanowi wzrost o 233,21 procent. Wartość złożonych wniosków wyniosła 31 738,00 tys. PLN, jest to wynik wyższy o 395,16% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W lutym 2018 zostało złożonych 293 wnioski o pożyczkę, co oznacza wzrost o 80,86% w odniesieniu do tego samego miesiąca 2017 roku.
Narastająco, po pierwszych dwóch miesiącach 2018 roku Aforti Finance S.A. udzielił 107 pożyczek (o 78,33% więcej r-d-r) o łącznej wartości 9 973,12 tys. zł i wynik ten stanowi wzrost o 245,72% wobec 2017 roku. W styczniu i lutym br. złożonych zostało 570 wniosków o udzielenie pożyczki na łączną kwotę 60 634,15 tys. zł. Liczba złożonych wniosków wzrosła o 111,90%, zaś ich łączna wartość o 444,60% w odniesieniu do tożsamego okresu w roku poprzednim.

   2) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange S.A. za luty 2018:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w lutym 2018 r. wyniosła 11 171,21 tys. EUR i była wyższa o 176,59% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocześnie, po dwóch miesiącach roku wartość obrotu osiągnęła poziom 23 647,07 tys. EUR, notując wzrost o 131,02% rok-do-roku.

   3) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Romania S.A. za luty 2018:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w Rumunii w lutym 2018 r. wyniosła 2 291,04 tys. EUR. W okresie stycznia oraz lutego br. Aforti Exchange Romania S.A. zanotowała 3 186,51 tys. EUR łącznej wartości obrotu.
W związku z tym, iż spółka została zarejestrowana w czerwcu 2017 r., brak jest danych porównawczych.

   4) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za luty 2018:
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w lutym 2018 r. wyniosła 1 294,43 tys. PLN. Stanowi to spadek o 23,83% r/r. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 35 i była niższa o 97,22% w porównaniu do lutego 2017 r. Liczba podpisanych umów windykacyjnych była porównywalna do liczby umów pozyskanych rok wcześniej.
W ujęciu narastającym, na koniec lutego 2018 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych była równa 2 606,03 tys. zł, co stanowi spadek o 61,41% rok-do-roku. Liczba zleceń również obniżyła się o 87,99% z 7 220 do 867. Jednocześnie liczba zawartych umów windykacyjnych w styczniu i lutym br. zmniejszyła się
nieznacznie o 27,27% do 8.

   5) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Factor S.A. za luty 2018:
W lutym 2018 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor S.A. wyniosła 1 000,07 tys. PLN. Jednocześnie narastająco, na koniec lutego br. wartość ta osiągnęła poziom 1 535,85 tys. złotych.
Z uwagi na fakt, iż spółka zaczęła działalność operacyjną w III kwartale 2017 roku, dane porównawcze nie są dostępne.

Tabela zawierająca szacunkowe dodatkowe dane raportowane za luty 2018 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

czytaj więcej