Terminowy wykup obligacji serii N9 RB 22/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 02 marca 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/02/03/2017 z dnia 02 marca 2017 r., dokonał wykupu 595 szt. Obligacji serii N9 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

read more