Przydział Obligacji serii O4 RB 24/2018

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 05 marca 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii O4 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii O4 Spółki.

Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii O4, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 1 680 (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.680.000,00 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Obligacje serii O4 są obligacjami trzyletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 8,00% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii O4 przypada na dzień 05 marca 2021 roku.
Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej