Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Aforti Exchange S.A. RB 25/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 12 marca 2018 roku powziął informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Aforti Exchange S.A. _dalej: „Spółka Zależna”, „Aforti Exchange”_ przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 marca 2018 roku.

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki Zależnej wynosi 10 500 000 zł i dzieli się na 10 500 000 szt. akcji.

Jednocześnie, 100% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Aforti Exchange należy do Emitenta.

czytaj więcej