Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – marzec 2018 r. RB 31/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A za marzec 2018 roku.

   1) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za marzec 2018:
W marcu 2018 r. Aforti Finance S.A. udzielił 56 pożyczek (wzrost o 69,70% r/r) o łącznej wartości 5 018,89 tys. PLN, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2017 r. stanowi wzrost o 209,52 procent.
Wartość złożonych wniosków wyniosła 32 052,64 tys. PLN, jest to wynik wyższy o 177,83% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W marcu 2018 zostało złożonych 320 wniosków o pożyczkę, co oznacza wzrost o 67,54% w odniesieniu do tego samego miesiąca 2017 roku.
Narastająco, po pierwszych trzech miesiącach 2018 roku Aforti Finance S.A. udzielił 163 pożyczek (o 75,27% więcej r-d-r) o łącznej wartości 14 992,01 tys. zł i wynik ten stanowi wzrost o 232,69% wobec 2017 roku.
Od stycznia do końca marca br. złożonych zostało 890 wniosków o udzielenie pożyczki na łączną kwotę 92 581,11 tys. zł. Liczba złożonych wniosków wzrosła o 93,48%, zaś ich łączna wartość o 308,38% w odniesieniu do tożsamego okresu w roku poprzednim.

   2) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange S.A. za marzec 2018:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w marcu 2018 r. wyniosła 22 410,49 tys. EUR i była wyższa o 314,66% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocześnie, po pierwszym kwartale roku wartość obrotu osiągnęła poziom 46 053,42 tys. EUR, notując wzrost o 194,45% rok-do-roku.

   3) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Romania S.A. za marzec 2018:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w Rumunii w marcu 2018 r. wyniosła 3 926,39 tys. EUR. W okresie I kwartału br. Aforti Exchange Romania S.A. zanotowała 7 200,87 tys. EUR łącznej wartości obrotu.
W związku z tym, iż spółka została zarejestrowana w czerwcu 2017 r., brak jest danych porównawczych.

   4) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za marzec 2018:
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w marcu 2018 r. wyniosła 5 121,80 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 14,04% r/r. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 70 i była niższa o 98,74% w porównaniu do marca 2017 r.
Spółka nie zawierała nowych umów windykacyjnych.
W ujęciu narastającym, na koniec marca 2018 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych była równa 7 727,83 tys. zł, co stanowi spadek o 31,27% rok-do-roku. Liczba zleceń również obniżyła się o 92,66% z 12 768 do 937. Jednocześnie liczba zawartych umów windykacyjnych w I kwartale br. zmniejszyła się o 71,43% do 8.

   5) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Factor S.A. za marzec 2018:
W marcu 2018 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor S.A. wyniosła 1 397,18 tys. PLN.
Jednocześnie narastająco, w I kwartale br. wartość ta osiągnęła poziom 2 933,03 tys. złotych.
Z uwagi na fakt, iż spółka zaczęła działalność operacyjną w III kwartale 2017 roku, dane porównawcze nie są dostępne.

Tabela zawierająca szacunkowe dodatkowe dane raportowane za marzec 2018 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

czytaj więcej