Przydział obligacji serii O5 RB 33/2018

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 06 kwietnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii O5 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii O5 Spółki.

Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii O5, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 2 507 (słownie: dwa tysiące pięćset siedem) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.507.000,00 zł (dwa miliony pięćset siedem tysięcy zł).

Obligacje serii O5 są obligacjami trzyletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 8,00% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii O5 przypada na dzień 06 kwietnia 2021 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej