Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – kwiecień 2018 r. RB 43/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”)  niniejszym  przekazuje  do  publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A za kwiecień 2018 roku.

1) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za kwiecień 2018:
W kwietniu 2018 r. Aforti Finance S.A. udzielił 57 pożyczek (wzrost o 67,65% r/r) o łącznej wartości 7528,19 tys. PLN, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2017 r. stanowi wzrost o 211,53 procent.
Wartość złożonych wniosków wyniosła  55 203,71 tys. PLN, jest  to  wynik wyższy o 407,72% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W kwietniu 2018 zostało złożonych 357 wniosków o pożyczkę, co oznacza wzrost o 147,92% w odniesieniu do tego samego miesiąca 2017 roku.

Narastająco, po pierwszych czterech miesiącach 2018 roku Aforti Finance S.A. udzielił 220 pożyczek (o 73,23% więcej r-d-r) o łącznej wartości  22 520,20 tys. PLN i wynik ten stanowi wzrost o 225,31% wobec 2017 roku.
Od stycznia do końca kwietnia br. złożonych zostało 1247 wniosków o udzielenie pożyczki na łączną kwotę  147 689,15 tys. PLN. Liczba złożonych wniosków wzrosła o 106,46%, zaś ich łączna wartość o 340,29% w odniesieniu do tożsamego okresu w roku poprzednim.

2) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange S.A. za kwiecień 2018:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w kwietniu 2018 r. wyniosła 18 561,66 tys. EUR i była wyższa o 279,37% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
Jednocześnie, na koniec kwietnia br. wartość obrotu osiągnęła poziom 64 677,82 tys. EUR, notując wzrost o 214,99% rok-do-roku.

3) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Romania S.A. za kwiecień 2018:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w Rumunii w kwietniu 2018 r. wyniosła  2 881,67 tys. EUR. W okresie od stycznia do końca kwietnia br. Aforti Exchange Romania S.A. zanotowała 10 093,80 tys. EUR łącznej wartości obrotu.

W związku z tym, iż spółka została zarejestrowana w czerwcu 2017 r., brak jest danych porównawczych.

4) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za kwiecień 2018:
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w kwietniu 2018 r. wyniosła 77,20 tys. PLN.. Stanowi to wzrost o 1,23% r/r. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 2 i była niższa o 97,40% w porównaniu do kwietnia 2017 r. Spółka we wskazanym miesiącu zawarła 2 umowy, co stanowi spadek o 33,33% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.

W ujęciu narastającym, na koniec kwietnia 2018 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych była równa 7 805,03 tys. zł, co stanowi spadek o 31,05% rok-do-roku. Liczba zleceń również obniżyła się o 92,69% z 12 845 do 939. Jednocześnie liczba zawartych umów windykacyjnych w okresie od stycznia do końca kwietnia br. zmniejszyła się o 67,74% do 10.

5) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Factor S.A. za kwiecień 2018:
W kwietniu 2018 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor S.A. wyniosła 1 557,84 tys. PLN. Jednocześnie narastająco, po pierwszych czterech miesiącach br. wartość ta osiągnęła poziom 4 490,87 tys. złotych.

Z uwagi na fakt, iż spółka zaczęła działalność operacyjną w III kwartale 2017 roku, dane porównawcze nie są dostępne.

—-
Tabela zawierająca szacunkowe dodatkowe dane raportowane za kwiecień 2018 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

czytaj więcej