Powołanie nowego członka zarządu RB 46/2018

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent” niniejszym informuje, że w dniu 15 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu do składu Zarządu Pana Pawła Opoki i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 15 maja 2018 roku.

Życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

BIOGRAM: Paweł Opoka – Wiceprezes Zarządu

czytaj więcej