Złożenie niewiążącej oferty dotyczącej akwizycji podmiotu z branży przez spółkę zależną Aforti Collections S.A. RB 56/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 08 czerwca 2018 r. powziął informację o złożeniu przez spółkę zależną Aforti Collections S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka Zależna”) wstępnej niewiążącej oferty na zakup 100 procent akcji podmiotu z branży windykacyjnej, działającego na rynku od kilkunastu lat (dalej: „Podmiot”)

W przypadku przyjęcia ww. wstępnej niewiążącej oferty, Podmiot oraz Spółka Zależna przystąpią do negocjacji szczegółowych warunków transakcji, której finalizacja zostanie zakończona najpóźniej do dnia 30 września 2018 roku.

Złożenie ww. oferty związane jest z realizacją przyjętej przez Emitenta Strategii rozwoju Grupy Aforti na lata 2018 – 2020, w szczególności zwiększeniu skali swojej działalności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

czytaj więcej