Objęcie obligacji Spółki Zależnej Aforti Finance S.A. RB 69/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ niniejszym informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku Emitent za kwotę 22.000.000,00 zł _słownie: dwudziestu dwóch milionów zł_ objął 22.000_słownie: dwadzieścia dwa tysiące_ sztuk Obligacji podporządkowanych serii I10 o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda.

Obligacje zostały wyemitowane w drodze oferty prywatnej przez Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie – spółkę zależną Emitenta.

czytaj więcej