Informacja uzupełniająca do Raportu nr 23/2018 dot. objęcia obligacji Spółki Zależnej RB 71/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2018 z dn. 02.07.2018 r. dot. objęcia przez Emitenta obligacji spółki zależnej Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka Zależna”), niniejszym informuje, że środki pozyskane przez Spółkę Zależną z emisji wskazanych obligacji w wysokości 22.000.000,00 zł (słownie: dwudziestu dwóch milionów zł) zostaną przeznaczone na zabezpieczenie dalszego dynamicznego wzrostu akcji pożyczkowej.

Inwestycja Emitenta w spółki należące do Grupy Aforti jest jednym z elementów realizacji przyjętej strategii rozwoju.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

czytaj więcej