Przydział Obligacji serii O9 RB 78/2018

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 20 lipca 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii O9 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii O9 Spółki.

Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii O9, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 1 415 (jeden tysiąc czterysta piętnaście) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.415.000,00 zł (jeden million czterysta piętnaście tysięcy zł 00/100).

Obligacje serii O9 są obligacjami trzyletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7,00% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii O9 przypada na dzień 20 lipca 2021 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej