Rejestracja spółki zależnej Aforti Limited LLC RB 88/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 września 2018 r. do Spółki wpłynęły dokumenty wskazujące, że dnia 07 września 2018 r. została zarejestrowana nowa spółka zależna Emitenta: Aforti Limited LCC z siedzibą w Limassol (Cypr) (dalej „Spółka Zależna”).

Utworzenie i rejestracja Aforti Limited LLC jest związane z planowaną ekspansją geograficzną Grupy Aforti, na czele której stoi Emitent. Dlatego też w najbliższych tygodniach, Spółka Zależna złoży wniosek o uzyskanie licencji instytucji płatniczej, pozwalającej m.in. na prowadzenie obsługi zleceń płatniczych. O uzyskaniu przez Spółkę Zależną ww. licencji Emitent poinformuje odrębnym komunikatem bieżącym.

Krok ten stanowi realizację strategii rozwoju Grupy Aforti na lata 2018 – 2020, opublikowanej przez Emitenta raportem bieżącym ESPI nr 11/2018 w dniu 05 kwietnia 2018 roku. Jednym z założeń tej strategii jest wejście Grupy Aforti (m.in. za pomocą marki Aforti Exchange) na rynki co najmniej siedmiu krajów europejskich, w tym Czech, Węgier, Albanii i Macedonii. Wprowadzeniu marki Aforti na dany rynek towarzyszyć będą odpowiednio zaplanowane działania komunikacyjno-marketingowe.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

czytaj więcej