Przydział Obligacji serii O19 RB 103/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 29 października 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii O19 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 15 października 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii O19 Spółki.
Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii O19, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 1072 (jeden tysiąc siedemdziesiąt dwa) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.072.000,00 zł (jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100).

Obligacje serii O19 są obligacjami trzyletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7,00% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii O19 przypada na dzień 29 października 2021 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej