Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – październik 2018 r. RB 105/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A za październik 2018 roku.

1) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za październik 2018:
W październiku 2018 r. Aforti Finance S.A. udzieliła 57 pożyczek (wzrost o 42,50% rok-do-roku) o łącznej wartości 4 861,66 tys. PLN, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2017 r. stanowi wzrost o 12,15 procent. Wartość złożonych wniosków wyniosła 37 544,03 tys. PLN, jest to wynik wyższy o 76,45% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W październiku 2018 zostało złożonych 327 wniosków o pożyczkę, co oznacza wzrost o 35,68% w odniesieniu do tego samego miesiąca 2017 roku.
Narastająco, po dziesięciu miesiącach 2018 roku Aforti Finance S.A. udzielił 494 pożyczek (o 30,34% więcej rok-do-roku) o łącznej wartości 50 022,69 tys. PLN i wynik ten stanowi wzrost o 78,81% wobec 2017 roku.

Od stycznia do końca października br. złożonych zostało 3263 wniosków o udzielenie pożyczki na łączną kwotę 411 446,04 tys. PLN. Liczba złożonych wniosków wzrosła o 75,15%, zaś ich łączna wartość o 185,67% w odniesieniu do tożsamego okresu w roku poprzednim.

2) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange S.A. za październik 2018:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w październiku 2018 r. wyniosła 33 213,43 tys. EUR i była wyższa o 164,49% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocześnie, na koniec października br. wartość obrotu osiągnęła poziom 206 373,80 tys. EUR, notując wzrost o 201,19% rok-do-roku.

3) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Romania S.A. za październik 2018:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w Rumunii w październiku 2018 r. wyniosła 12 973,11 tys. EUR. W okresie od stycznia do końca października br. Aforti Exchange Romania S.A. zanotowała 47 459,14 tys. EUR łącznej wartości obrotu.

W związku z tym, iż spółka została zarejestrowana w czerwcu 2017 r., brak jest danych porównawczych.

4) Szacunkowe łączne dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange za październik 2018:
Łączna wartość obrotu na platformach wymiany walut Aforti Exchange prowadzonych w Polsce oraz w Rumunii wyniosła w październiku 2018 r. 46 186,54 tys. euro, co w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim oznacza wzrost o 276,80%.
Jednocześnie narastająco po dziesięciu miesiącach br. łączna wartość obrotu osiągnęła poziom 253 832,95 tys. euro i wzrosła ona rok-do-roku o 270,46%.

Łączne dane porównawcze za 2017 r. obejmują jedynie wynik wygenerowany przez Aforti Exchange S.A. z uwagi na fakt, iż Aforti Exchange Romania S.A. została zarejestrowana w czerwcu 2017 roku.

5) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za październik 2018:
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w październiku 2018 r. wyniosła 1 095,55 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 226,77% rok-do-roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 863 i była wyższa o 50,61% w porównaniu do października 2017 r. Spółka we wskazanym miesiącu zawarła 7 umów, czyli tyle samo co przed rokiem.
W ujęciu narastającym, na koniec października 2018 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych była równa 12 753,43 tys. zł, co stanowi spadek o 39,45% rok-do-roku. Liczba zleceń również obniżyła się o 82,51% z 16 767 do 2 933. Jednocześnie liczba zawartych umów windykacyjnych w okresie od stycznia do końca października br. zmniejszyła się o 49,21% do 64.

6) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe LifeBelt Sp. z o.o. za październik 2018:
W miesiącu październiku 2018 roku wartość nominalna zleceń windykacyjnych LifeBelt wyniosła 40 570,94 tys. zł, zaś ich liczba była równa 6412. Ponadto, w październiku br. spółka podpisała 1 nową umowę windykacyjną.
W okresie od stycznia do końca października 2018 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych w portfelu spółki osiągnęła poziom 358 875,76 tys. złotych. Liczba zleceń windykacyjnych wynosiła 77 107. We wskazanym okresie pozyskanych zostało 3 nowe umowy windykacyjne.

Dane porównawcze za rok poprzedni nie są dostępne z uwagi na fakt, że spółka nie należała do struktur Grupy Aforti.

7) Szacunkowe łączne dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. oraz LifeBelt sp. z o.o. za październik 2018:
Łączna wartość nominalna zleceń Aforti Collections SA oraz LifeBelt sp. z o.o. w październiku 2018 r. wynosiła 41 666,49 tys. zł i była ona wyższa o 12328,02% niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Łączna liczba zleceń windykacyjnych była równa 7275 (wzrost o 1169,63%). W październiku obie spółki zawarły łącznie 8 nowych umów windykacyjnych.
Od początku 2018 r. do końca października łączna wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom 371 629,20 tys. zł, co oznacza wzrost o 1664,36% rok-do-roku. Jednocześnie łączna liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 80 040 sztuk (wzrost o 377,37%). We wskazanym okresie spółki zawarły łącznie 67 umów windykacyjnych.

8) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Factor S.A. za październik 2018:
W październiku 2018 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor S.A. wyniosła 3 390,58 tys. PLN. Jednocześnie narastająco, na koniec października br. wartość ta osiągnęła poziom 20 476,74 tys. złotych.

Z uwagi na fakt, iż spółka zaczęła działalność operacyjną w styczniu 2018 roku, dane porównawcze nie są dostępne.

Tabela zawierająca szacunkowe dodatkowe dane raportowane za wrzesień 2018 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

czytaj więcej