Grupa AFORTI na wzrostach zamyka trzy kwartały 2018 roku

Grupa AFORTI – holding finansowy świadczący usługi pożyczkowe, faktoringowe i windykacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zarządzający platformą wymiany walut online dla firm – osiągnęła narastająco po trzech kwartałach 2018 roku niemal 365,73 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży. To o ponad 200 proc. więcej względem analogicznego okresu roku ubiegłego.

Jednocześnie, narastająco zysk netto Grupy AFORTI zwiększył się z 1,12 mln zł po trzech kwartałach 2017 roku do 1,24 mln zł w okresie styczeń – wrzesień 2018. EBIT Grupy wyniósł 8,7 mln zł względem 5,18 mln zł w okresie 9 pierwszych miesięcy 2017 roku, co daje wzrost o 67,98 proc.

Dobrym wynikom finansowym Grupy towarzyszy wysoka wycena notowanej na NewConnect spółki Aforti Holding. W połowie listopada 2018 roku kapitalizacja spółki zarządzanej przez Klaudiusza Sytka szacowana była na 52,89 mln zł w porównaniu do 42,44 mln zł w połowie sierpnia 2018 roku i 24,88 mln zł na koniec grudnia 2017. W okresie niespełna 11 miesięcy wycena spółki Aforti Holding wzrosła o ok. 112,5 proc.

Obraz1

Z kolei w samym III kwartale 2018 roku spółki z Grupy AFORTI wypracowały ponad 121,98 mln zł przychodów netto ze sprzedaży względem 46,53 mln zł, osiągniętych w okresie lipiec – wrzesień 2017, dając wzrost na poziomie 162,13 proc. Co więcej – jest to wartość nawet nieco wyższa względem przychodów osiągniętych przez Grupę łącznie w trzech kwartałach 2017 roku, kiedy to spółki zarządzane przez Klaudiusza Sytka osiągnęły 121,7 mln zł. Jednocześnie zysk netto Grupy AFORTI w III kwartale 2018 wyniósł 231 tys. zł.

Obraz2

W III kwartale 2018 roku wartość mikropożyczek sprzedanych przez Aforti Finance wzrosła o niemal 27 proc. – z 9,83 mln zł w IIIQ 2017 do 12,48 mln zł. W tym czasie spółka Aforti Exchange wypracowała na krajowej platformie wymiany walut online dla firm 61,05 mln EUR obrotu względem 22,91 mln EUR w IIIQ 2017, co daje wzrost o 166,47 proc., a Aforti Exchange Romania zanotowała prawie 14,65 mln EUR obrotu w porównaniu do: 12,5 mln EUR w IIQ 2018 i 7,2 mln EUR w IQ 2018 roku. Z kolei wartość nominalna zleceń windykacyjnych pozyskanych łącznie przez Aforti Collections oraz spółkę LifeBelt wyniosła narastająco po trzech kwartałach 2018 roku 329,94 mln zł, co daje wzrost o 1491,79 proc. rok do roku. Jednocześnie wartość wierzytelności sfinansowanych przez Aforti Factor szacowana była w okresie od lipca do września 2018 na 8,3 mln zł w porównaniu do 5,8 mln zł w IIQ 2018 i 2,93 mln zł w IQ 2018.

Tak dobre wyniki Grupa zawdzięcza rosnącej popularności usług pożyczkowych, windykacyjnych  faktoringowych, oferowanych przedsiębiorstwom z sektora MSP oraz – rozwijającej się w kraju i na rynkach zagranicznych – platformie wymiany walut online dla firm.

Z kwartału na kwartał poprawiamy nasze przychody. Zyski – co do zasady – również rosną, o ile w danym okresie nie inwestujemy znaczących kwot w rozwój Grupy. Szczególnie kosztochłonna, ale równie perspektywiczna w ujęciu wieloletnim, jest zagraniczna ekspansja spółek z Grupy AFORTI, wśród których prym wiedzie doświadczona już w tym względzie platforma wymiany walut Aforti Exchange, a wtóruje jej Aforti Finance. Aktualnie operacyjnie działamy już nie tylko w Polsce, ale również w Rumunii. Myślimy też o tym, by bułgarscy przedsiębiorcy także mogli niebawem korzystać z naszej platformy wymiany walut. Z kolei jednym z ważniejszych wydarzeń biznesowych trzeciego kwartału 2018 roku było nabycie przez Aforti Collections większościowych udziałów w firmie windykacyjnej LifeBelt, specjalizującej się między innymi w masowej windykacji, prowadzonej na zlecenie banków, firm pożyczkowych, telekomów oraz innych windykatorów. Jest to znaczący ruch w kontekście wzrostu udziałów Grupy w rynku windykacyjnym, co w przyszłości znajdzie również odzwierciedlenie wynikach finansowych. Co więcej – w lipcu 2018 roku uruchomiliśmy własne call center, a poszczególne spółki zyskały wysoko doświadczonych managerów, dzięki czemu niezwykle pozytywnie patrzymy na kolejne miesiące dynamicznego rozwoju Grupy AFORTI – podsumowuje Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Aforti Holding.

Jak dodaje Paweł Opoka, wiceprezes zarządu Aforti Holding – Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy AFORTI narastająco po trzech kwartałach 2018 roku są efektem wielu inicjatyw biznesowych, jak też działań na poziomie inwestorskim. Niezmiennie dążymy do tego, by nasze usługi były coraz szerzej dostępne, a ich jakość znacząco wyższa z każdym miesiącem działalności. Konkretne aktywności w tym zakresie przynoszą wymierne efekty chociażby w postaci rosnących przychodów netto. Co więcej, perspektywiczność branż, w których działają: Aforti Finance, Aforti Exchange, Aforti Collections i Aforti Factor – przyjmując, że sytuacja gospodarcza i makroekonomiczna w Polsce pozostanie stabilna – oraz konsekwentna realizacja naszej strategii biznesowej, umożliwią istotne zwiększenie udziałów Grupy AFORTI w rynku i tym samym wpłyną na dalszy wzrost wyników w latach kolejnych.

Znaczącemu rozszerzeniu portfolio produktów i usług oferowanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przez spółki z Grupy AFORTI będzie towarzyszyć rozwój nowych obszarów działalności, oparty m.in. na poszerzeniu portfela produktowego dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w zakresie leasingu. W tym celu AFORTI planuje powołać w ciągu najbliższych 3 lat nową spółkę, ale niewykluczona jest także akwizycja istniejącego już podmiotu.