Przydział Obligacji serii O23 RB 111/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 23 listopada 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii O23 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii O23 Spółki.
Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii O23, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 1295 (jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt pięć) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.295.000,00 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100).

Obligacje serii O23 są obligacjami trzyletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7,00% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii O23 przypada na dzień 23 listopada 2021 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej