Wyrażenie zgody na Plan Połączenia spółek zależnych Aforti Collections S.A. i LifeBelt Sp. z o.o. RB 112/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 29/2018 z dn. 13.08.2018 r. oraz 34/2018 z dn. 24.10.2018 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że powziął informację, iż w dn. 26 listopada 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Collections S.A. (dalej: „Spółka Przejmująca”) oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LifeBelt Sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmowana”) wyraziły zgodę na Plan Połączenia ww. spółek.

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 515 § 1, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Dodatkowo, na podstawie art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH połączenie Spółek nastąpiło w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami.

Jednocześnie Zarządy ww. spółek zależnych Emitenta poinformowały, że najpóźniej do dnia 05 grudnia br. zostanie złożony w Sądzie Rejonowy w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o wpisanie połączenia ww. spółek, co w praktyce będzie się wiązało z wykreśleniem Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Emitent o dalszych działaniach będzie informował w kolejnych komunikatach bieżących.

Przejęcie podmiotu z branży windykacyjnej przez Aforti Collections S.A. jest kolejnym krokiem, po wejściu Grupy AFORTI na rynki zagraniczne (m.in. rumuński poprzez marki Aforti Finance i Aforti Exchange), stanowiącym konsekwentną realizację strategii rozwoju Grupy na lata 2018-2020. Działanie to, jednocześnie rozszerzy oraz umocni obecność Grupy Aforti oraz marki Aforti Collections w segmencie zarządzania wierzytelnościami na rynku polskim.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

czytaj więcej