Złożenie wniosku końcowego do sądu rejonowego o wpis połączenia spółek zależnych Aforti Collections S.A. i LifeBelt sp. z o.o. RB 115/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 29/2018 z dn. 13.08.2018 r., 34/2018 z dn. 24.10.2018 r. oraz 38/2018 z dn. 27.11.2018 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że powziął informację, iż w dn. 03 grudnia 2018 r. Zarządy spółek zależnych Emitenta: Aforti Collections S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Aforti Collections”, „Spółka Przejmująca”) oraz LifeBelt sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej: „LifeBelt”, „Spółka Przejmowana”) dopełniły formalności, składając w Sądzie Rejonowym wnioski końcowe o wpisanie połączenia ww. spółek, a w konsekwencji wykreślenie spółki LifeBelt z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Połączenie Aforti Collections z LifeBelt nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 515 § 1, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Połączenie Spółek nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Dodatkowo, na podstawie art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH połączenie Spółek nastąpiło w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami.

Przejęcie podmiotu z branży windykacyjnej przez Aforti Collections S.A. jest kolejnym krokiem, po wejściu Grupy AFORTI na rynki zagraniczne (m.in. rumuński poprzez marki Aforti Finance i Aforti Exchange), stanowiącym konsekwentną realizację strategii rozwoju Grupy na lata 2018-2020. Działanie to, jednocześnie rozszerzy oraz umocni obecność Grupy Aforti oraz marki Aforti Collections w segmencie zarządzania wierzytelnościami na rynku polskim.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

czytaj więcej