Połączenie spółek zależnych Aforti Collections S.A. i LifeBelt sp. z o.o. RB 2/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 29/2018 z dn. 13.08.2018 r., 34/2018 z dn. 24.10.2018 r., 38/2018 z dn. 27.11.2018 r. oraz 40/2018 z dn. 04.12.2018 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że powziął informację, iż w dn. 31 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie połączenia Aforti Collections S.A. (dalej: „Aforti Collections”, „Spółka Przejmująca”) oraz LifeBelt Sp. z o.o. (dalej: „LifeBelt”, „Spółka Przejmowana”) do rejestru KRS.
Tym samym powstał jeden podmiot, który będzie działać pod firmą Aforti Collections S.A..

Połączenie Aforti Collections z LifeBelt nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 515 § 1, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki LifeBelt Sp. z o.o. na spółkę Aforti Collections S.A. (połączenie przez przejęcie). Połączenie Spółek nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Dodatkowo, na podstawie art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH połączenie Spółek nastąpiło w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami.

Przejęcie podmiotu z branży windykacyjnej przez Aforti Collections S.A. jest kolejnym krokiem, po wejściu Grupy AFORTI na rynki zagraniczne (m.in. rumuński poprzez marki Aforti Finance i Aforti Exchange), stanowiącym konsekwentną realizację strategii rozwoju Grupy na lata 2018-2020. Działanie to, jednocześnie rozszerzy oraz umocni obecność Grupy Aforti oraz marki Aforti Collections w segmencie zarządzania wierzytelnościami na rynku polskim.

czytaj więcej