Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – grudzień 2018 r. RB 3/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A za grudzień 2018 roku.

1) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za grudzień 2018:
W grudniu 2018 r. Aforti Finance S.A. udzieliła 48 pożyczek (wzrost o 37,14% rok-do-roku) o łącznej wartości 4 517,42 tys. PLN, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2017 r. stanowi wzrost o 36,60 procent.

Wartość złożonych wniosków wyniosła 28 735,82 tys. PLN, jest to wynik wyższy o 15,75% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W grudniu 2018 zostało złożonych 216 wniosków o pożyczkę, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2017 r. jest wynikiem porównywalnym.

Narastająco, na koniec 2018 roku Aforti Finance S.A. udzielił 587 pożyczek (więcej o 26,24% rok-do-roku) o łącznej wartości 59 197,85 tys. PLN i wynik ten stanowi wzrost o 63,40% wobec 2017 roku.

Od stycznia do końca grudnia ubr. złożonych zostało 3820 wniosków o udzielenie pożyczki na łączną kwotę 479 706,26 tys. PLN. Liczba złożonych wniosków wzrosła o 64,87%, zaś ich łączna wartość o 150,38% w odniesieniu do tożsamego okresu w roku poprzednim.

2) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange S.A. za grudzień 2018:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w grudniu 2018 r. wyniosła 34 011,36 tys. EUR i była wyższa o 152,86% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocześnie, po 12 miesiącach 2018 roku wartość obrotu osiągnęła poziom 269 950,46 tys. EUR, notując wzrost o 198,53% rok-do-roku.

3) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Romania S.A. za grudzień 2018:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w Rumunii w grudniu 2018 r. wyniosła 10 013,32 tys. EUR, co stanowi wzrost o 650,69% w odniesieniu do grudnia 2017 roku.

W okresie od stycznia do końca grudnia  2018r. Aforti Exchange Romania S.A. zanotowała 67 813,05 tys. EUR łącznej wartości obrotu, co w porównaniu do roku poprzedniego stanowi wzrost o 4975,79%.

4) Szacunkowe łączne dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange za grudzień 2018:
Łączna wartość obrotu na platformach wymiany walut Aforti Exchange prowadzonych w Polsce oraz w Rumunii wyniosła w grudniu 2018 r. 44 024,68 tys. euro, co w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim oznacza wzrost o 197,77%.

Jednocześnie narastająco po dwunastu miesiącach ubr. łączna wartość obrotu osiągnęła poziom 337 763,51 tys. euro i wzrosła ona rok-do-roku o 268,09%.

5) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za grudzień 2018:
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w grudniu 2018 r. wyniosła 44,79 tys. PLN. Stanowi to spadek o 64,54% rok-do-roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 48 i była wyższa o 860,00% w porównaniu do grudnia 2017 r. Spółka we wskazanym miesiącu zawarła jedną umowę.

W ujęciu narastającym, na koniec 2018 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych była równa 16 543,62 tys. zł, co stanowi spadek o 29,21% rok-do-roku. Liczba zleceń również obniżyła się o 73,08% z 17 123 do 4 609. Jednocześnie liczba zawartych umów windykacyjnych w okresie od stycznia do końca grudnia ubr. zmniejszyła się o 50,00% do 70.

6) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe LifeBelt Sp. z o.o. za grudzień 2018:
W miesiącu grudniu 2018 roku wartość nominalna zleceń windykacyjnych LifeBelt wyniosła 24 413,98 tys. zł, zaś ich liczba była równa 5490.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2018 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych w portfelu spółki osiągnęła poziom 410 871,31 tys. złotych. Liczba zleceń windykacyjnych wynosiła 88 950. We wskazanym okresie pozyskano 6 nowych umów windykacyjnych.

Dane porównawcze za rok 2017 nie są dostępne z uwagi na fakt, że spółka nie należała do struktur Grupy Aforti.

7) Szacunkowe łączne dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. oraz LifeBelt sp. z o.o. za grudzień 2018:
Łączna wartość nominalna zleceń Aforti Collections SA oraz LifeBelt sp. z o.o. w grudniu 2018 r. wynosiła 24 458,76 tys. zł i była ona wyższa o 19264,43% niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Łączna liczba zleceń windykacyjnych była równa 5538 (wzrost o 110660,00%). W grudniu obie spółki zawarły łącznie jedną nową umowę windykacyjną.

Po dwunastu miesiącach 2018 r. łączna wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom 427 414,94 tys. zł, co oznacza wzrost o 1728,94% rok-do-roku. Jednocześnie łączna liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 93 559 sztuk (wzrost o 446,39%). We wskazanym okresie spółki zawarły łącznie 76 umów windykacyjnych.

8) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Factor S.A. za grudzień 2018:
W grudniu 2018 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor S.A. wyniosła 2 138,99 tys. PLN. Jednocześnie narastająco, na koniec 2018 r. wartość ta osiągnęła poziom 27 286,67 tys. złotych.

Z uwagi na fakt, iż spółka zaczęła działalność operacyjną w styczniu 2018 roku, dane porównawcze nie są dostępne.

Tabela zawierająca szacunkowe dodatkowe dane raportowane za wrzesień 2018 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

czytaj więcej