Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – styczeń 2019 r. RB 13/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A za styczeń 2019 roku.

1) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za styczeń 2019:

W styczniu 2019 r. Aforti Finance S.A. udzieliła 20 pożyczek (spadek o 64,29% rok-do-roku) o łącznej wartości 2 844,08 tys. PLN, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2018 r. stanowi spadek o 36,52 procent. Wartość złożonych wniosków wyniosła 19 416,98 tys. PLN, jest to wynik niższy o 32,72% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W styczniu 2019 zostało złożonych 165 wniosków o pożyczkę, czyli o 40,43% mniej w odniesieniu do tego samego miesiąca 2018 roku.

2) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange S.A. za styczeń 2019:

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w styczniu 2019 r. wyniosła 33 043,55 tys. EUR i była wyższa o 164,86% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

3) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Romania S.A. za styczeń 2019:

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w Rumunii w styczniu 2019 r. wyniosła 12 347,03 tys. EUR, co stanowi wzrost o 1278,84% rok-do-roku.

4) Szacunkowe łączne dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange za styczeń 2019:

Łączna wartość obrotu na platformach wymiany walut Aforti Exchange prowadzonych w Polsce oraz w Rumunii wyniosła w styczniu 2019 r. 45 390,59 tys. euro, co w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim oznacza wzrost o 239,46%.

5) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za styczeń 2019:

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w styczniu 2019 r. wyniosła 32 222,84 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 2356,76% rok-do-roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 4500 i była wyższa o 440,87% w porównaniu do stycznia 2018 r. Spółka we wskazanym miesiącu zawarła 1 umowę, czyli mniej o 85,71% niż przed rokiem.

 6) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Factor S.A. za styczeń 2019:

W styczniu 2019 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor S.A. wyniosła 4 385,56 tys. PLN, czyli o 718,54% więcej niż rok wcześniej.

Tabela zawierająca szacunkowe dodatkowe dane raportowane za wrzesień 2019 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

czytaj więcej