Przydział Obligacji serii P5 RB 15/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 08 lutego 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii P5 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 06 lutego 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii P5 Spółki.
Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii P5, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 1061 (jeden tysiąc sześćdziesiąt jeden) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.061.000,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy 00/100).

Obligacje serii P5 są obligacjami dwuletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7,50% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii P5 przypada na dzień 08 lutego 2021 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej