Przydział Obligacji serii P8 RB 22/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 05 marca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii P8 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii P8 Spółki.
Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii P8, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 2250 (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.250.000,00 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Obligacje serii P8 są obligacjami rocznymi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7,0% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii P8 przypada na dzień 05 marca 2020 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej