Przydział Obligacji serii P9 RB 23/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 08 marca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii P9 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii P9 Spółki.
Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii P9, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 525 (pięćset dwadzieścia pięć) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 525.000,00 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).

Obligacje serii P9 są obligacjami dwuletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7,50% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii P9 przypada na dzień 08 marca 2021 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej