Rozpoczęcie przez spółkę zależną Aforti Finance S.A. negocjacji podstawowych warunków transakcji w celu pozyskania finansowania zewnętrznego RB 24/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 32/2018 z dn. 18.09.2018 r. dot. podpisania przez spółkę zależną Emitenta: Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Aforti Finance”, „Spółka Zależna”) umowy celowej, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 marca 2019 roku powziął informację, iż do Spółki Zależnej wpłynęły list intencyjny oraz propozycja wstępnego porozumienia stron (z ang. term sheet) dotyczące pozyskania przez Aforti Finance finansowania zewnętrznego.

Zgodnie z ofertą złożoną Spółce Zależnej przez zagranicznego inwestora instytucjonalnego, wysokość wstępnie zaproponowanej kwoty maksymalnego zaangażowania na poczet finansowania akcji pożyczkowej Aforti Finance została określona na 25 mln euro.

Inwestorem, który złożył term sheet – czyli dokument zawierający proponowane wstępne warunki transakcji, jest brytyjski fundusz inwestycyjny (dalej: „Fundusz”) z siedzibą w Londynie, działający na europejskim rynku finansowym od 2004 roku. Fundusz ten na dzień 31.12.2018 roku zarządzał portfelem aktywów o wartości 4,3 mld USD.

Obie strony niezwłocznie podejmą negocjacje w celu ustalenia szczegółowych warunków pozyskania finansowania. Częścią procesu negocjacji będzie także poddanie Aforti Finance przez Fundusz badaniu due diligence.

Zgodnie z wiedzą Zarządu Emitenta, proces negocjacji może potrwać do kilkunastu tygodni. O wszelkich istotnych zmianach w tym zakresie, Spółka poinformuje stosownym komunikatem bieżącym.

W opinii Zarządu Emitenta, pozyskanie inwestora zagranicznego pozwoli na wzmocnienie pozycji marki AFORTI na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, na których są obecne wybrane spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta. Ponadto, pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na dalszy rozwój akcji pożyczkowej, prowadzonej przez Spółkę Zależną. Pozwoli to na dynamiczny wzrost Aforti Finance, co w opinii zarządu Spółki Zależnej powinno przełożyć się na stopniowe zwiększenie jej udziału w rynku i tym samym wpłynąć na wyniki finansowe przez nią notowane.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

czytaj więcej