Przydział Obligacji serii P13 RB 31/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 29 marca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii P13 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii P13 Spółki.
Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii P13, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 490 (czterysta dziewięćdziesiąt) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 490.000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Obligacje serii P13 są obligacjami rocznymi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7,00% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii P13 przypada na dzień 30 marca 2020 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej