Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – marzec 2019 r. RB 32/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A za marzec 2019 roku.

1) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za marzec 2019:
W marcu 2019 r. Aforti Finance S.A. udzieliła 14 pożyczek (mniej o 75,00% rok-do-roku) o łącznej wartości 2 011,59 tys. PLN, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2018 r. stanowi obniżkę o 59,92 procent. Wartość złożonych wniosków wyniosła 16 507,65 tys. PLN, jest to wynik niższy o 48,53% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W marcu 2019 zostało złożonych 119 wniosków o pożyczkę, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2018 r. jest wynikiem niższym o 62,81%.

Narastająco, na koniec marca 2019 roku Aforti Finance S.A. udzielił 53 pożyczek (mniej o 67,48% rok-do-roku) o łącznej wartości 7 188,13 tys. PLN i wynik ten stanowi obniżkę o 52,05% wobec 2018 roku. Od stycznia do końca marca br. złożone zostały 482 wnioski o udzielenie pożyczki na łączną kwotę 65 155,95 tys. PLN. Liczba złożonych wniosków zmniejszyła się o 45,84%, zaś ich łączna wartość o 29,55% w odniesieniu do tożsamego okresu w roku poprzednim.

2) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange S.A. za marzec 2019:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w marcu 2019 r. wyniosła 34 008,27 tys. EUR i była wyższa o 51,33% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocześnie, po trzech miesiącach 2019 roku wartość obrotu osiągnęła poziom 99 229,61 tys. EUR, notując wzrost o 115,17% rok-do-roku.

3) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Romania S.A. za marzec 2019:

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w Rumunii w marcu 2019 r. wyniosła 9 492,01 tys. EUR, co stanowi wzrost o 141,06% w odniesieniu do marca 2018 roku.

W okresie od stycznia do końca marca 2019 r. Aforti Exchange Romania S.A. zanotowała 30 793,98 tys. EUR łącznej wartości obrotu, co w porównaniu do roku poprzedniego stanowi wzrost o 326,97%.

4) Szacunkowe łączne dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange za marzec 2019:
Łączna wartość obrotu na platformach wymiany walut Aforti Exchange prowadzonych w Polsce oraz w Rumunii wyniosła w marcu 2019 r. 43 500,28 tys. euro, co w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim oznacza wzrost o 64,71%.

Jednocześnie narastająco po trzech miesiącach br. łączna wartość obrotu osiągnęła poziom 130 023,59 tys. euro i wzrosła ona rok-do-roku o 143,82%.

5) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za marzec 2019:
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w marcu 2019 r. wyniosła 28 958,80 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 465,40% rok-do-roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 5039 i była wyższa o 7098,57% w porównaniu do marca 2018 r. Spółka we wskazanym miesiącu zawarła 7 umów.

W ujęciu narastającym, na koniec marca 2019 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych była równa 105 214,74 tys. zł, co stanowi wzrost o 1261,50% rok-do-roku. Liczba zleceń również była wyższa o 1785,59% i wyniosła 17 668. Jednocześnie liczba zawartych umów windykacyjnych w okresie od stycznia do końca marca br. była równa 15 (o 87,50% więcej niż rok wcześniej).

6) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Factor S.A. za marzec 2019:
W marcu 2019 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor S.A. wyniosła 2 541,44 tys. PLN i była wyższa o 81,90% niż w roku ubiegłym.

Jednocześnie narastająco, po trzech miesiącach 2019 r. wartość ta osiągnęła poziom 10 315,19  tys. zł, notując wzrost o 251,69% rok-do-roku.

Tabela zawierająca szacunkowe dodatkowe dane raportowane za wrzesień 2019 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

czytaj więcej