Informacja dotycząca zawiązania rezerw przez spółki zależne RB 39/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w toku prac nad skonsolidowanym raportem rocznym Emitenta za rok obrotowy 2018, powziął informację, iż zarządy spółek zależnych: Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Aforti Finance”_ oraz Aforti Factor S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Aforti Factor”_ kierując się zasadą ostrożności zdecydowały o utworzeniu rezerw o łącznej wysokości 1.261.850,46 zł ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Zgodnie z decyzją Zarządu Aforti Finance została zawiązana rezerwa w wysokości 1.134.441,55 zł na poczet spłacanych wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez spółkę.

Jednocześnie, Zarząd Aforti Factor podjął decyzję o zawiązaniu rezerw w wysokości 127.408,91 zł na poczet spłacanych wierzytelności z tytułu obsługiwanych umów faktoringowych.

Rezerwy te nie były uwzględnione w skróconym sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2018 r. opublikowanym przez Spółkę raportem kwartalnym w dniu 14 lutego 2019 r. nr 13/2019.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, wskazane powyżej utworzone rezerwy mogą wpłynąć na skonsolidowany wynik netto wypracowany przez Grupę Aforti za 2018 rok.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

czytaj więcej