Powołanie nowego Członka Zarządu RB 40/2019

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 08 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu do składu Zarządu Pana Mateusza Niemczyka i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 08 maja 2019 roku.

Jako Członek Zarządu Pan Mateusz Niemczyk będzie odpowiedzialny za obszar związany z budowaniem i prowadzeniem relacji inwestorskich z inwestorami instytucjonalnymi, działania typu fundraising oraz za projekty pozyskiwania funduszy na rzecz rozwoju zagranicznego Grupy Kapitałowej Emitenta.

Życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

BIOGRAM – Mateusz Niemczyk

czytaj więcej