Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – czerwiec 2019 r. RB 52/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A za czerwiec 2019 roku.

1) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za czerwiec 2019:

W czerwcu 2019 r. Aforti Finance S.A. udzieliła 12 pożyczek (spadek o 65,71% rok-do-roku) o łącznej wartości 2 387,45 tys. PLN, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2018 r. stanowi obniżkę o 31,26 procent.

Wartość złożonych wniosków wyniosła 11 562,32 tys. PLN, jest to wynik niższy o 76,28% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W czerwcu 2019 zostało złożonych 66 wniosków o pożyczkę, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2018 r. jest oznacza zmniejszenie o 83,50%.

Narastająco, po sześciu miesiącach br. Aforti Finance S.A. udzielił 96 pożyczek (mniej o 68,83% rok-do-roku) o łącznej wartości 13 907,21 tys. PLN i wynik ten stanowi spadek o 57,44% wobec 2018 roku. Od stycznia do końca czerwca br. złożonych zostało 828 wniosków o udzielenie pożyczki na łączną kwotę 127 246,31 tys. PLN. Liczba złożonych wniosków została obniżona o 57,97%, zaś ich łączna wartość o 47,86% w odniesieniu do tożsamego okresu w roku poprzednim.

2) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance Romania IFN S.A. za czerwiec 2019:

W czerwcu 2019 r. spółka Aforti Finance Romania IFN S.A. – podmiot działający na terenie Rumunii – udzieliła pierwsze 4 pożyczki dla przedsiębiorców. Łączna ich wartość wyniosła 476,75 tys. RON*. Ponadto, rumuńscy przedsiębiorcy złożyli w minionym miesiącu 7 wniosków na łączną kwotę 1 474,46 tys. RON.

Jednocześnie, na koniec I półrocza br. Spółka przyjęła 14 wniosków pożyczkowych o całkowitej wartości 2 928,51 tys. RON.

W dniu 31.10.2018 r. Spółka uzyskała licencję niebankowej instytucji finansowej (IFN) pozwalającą na rozpoczęcie działalności operacyjnej.

3) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange S.A. za czerwiec 2019:

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w czerwcu 2019 r. wyniosła 35 164,96 tys. EUR i była wyższa o 62,38% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocześnie, po sześciu miesiącach 2019 roku wartość obrotu osiągnęła poziom 213 795,31 tys. EUR, notując wzrost o 90,70% rok-do-roku.

4) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Romania S.A. za czerwiec 2019:

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w Rumunii w czerwcu 2019 r. wyniosła 9 009,66 tys. EUR, co stanowi wzrost o 125,65% w odniesieniu do czerwca 2018 roku.

W I połowie  2019 r. Aforti Exchange Romania S.A. zanotowała 62 689,13 tys. EUR łącznej wartości obrotu, co w porównaniu do roku poprzedniego stanowi wzrost o 217,79%.

5) Szacunkowe łączne dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange za czerwiec 2019:

Łączna wartość obrotu na platformach wymiany walut Aforti Exchange prowadzonych w Polsce oraz w Rumunii wyniosła w czerwcu 2019 r.  44 174,62 tys. euro, co w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim oznacza wzrost o 72,23%.

Jednocześnie narastająco po sześciu miesiącach br. łączna wartość obrotu osiągnęła poziom 276 484,44 tys. euro i wzrosła ona rok-do-roku o 109,72%.

6) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za czerwiec 2019:

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w czerwcu 2019 r. wyniosła 50 782,49 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 4739,39% rok-do-roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 5144 i była wyższa o 1468,29% w porównaniu do czerwca 2018 r. Spółka we wskazanym miesiącu zawarła sześć umów, czyli o 73,91% mniej niż w roku poprzednim.

W ujęciu narastającym, na koniec czerwca 2019 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych była równa 240 528,03 tys. zł, co stanowi wzrost o 2387,15% rok-do-roku. Liczba zleceń również wzrosła o 3038,16% do 42 271. Jednocześnie liczba zawartych umów windykacyjnych w okresie od stycznia do końca czerwca br. wyniosła 33 i była niższa o 21,43% niż przed rokiem.

7) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Factor S.A. za czerwiec 2019:

W czerwcu 2019 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor S.A. wyniosła 4 519,46 tys. PLN i była wyższa o 82,52% niż przed rokiem.

Narastająco po sześciu miesiącach 2019 r. wartość ta osiągnęła poziom 20 886,53 tys. zł, co oznacza wzrost o 138,45% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za czerwiec 2019 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

*RON = lej rumuński

czytaj więcej