Rejestracja spółki zależnej Aforti UAB RB 53/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 lipca 2019 r. do Spółki wpłynęły dokumenty wskazujące, że dnia 08 lipca 2019 r. została zarejestrowana nowa spółka zależna Emitenta: Aforti UAB z siedzibą w Wilnie (Litwa) (dalej: „Spółka Zależna”).

Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Aforti UAB.

Utworzenie i rejestracja Aforti UAB jest związane z realizacją ekspansji geograficznej Grupy Aforti, na czele której stoi Emitent. W tym celu Spółka Zależna w najbliższych tygodniach złoży wniosek o udzielenie licencji instytucji EMI (ang. E-Money Institution), pozwalającej na obsługę transakcji pieniądza elektronicznego m.in. przelewów na rachunki osób trzecich oraz obsługę kart i rachunków płatniczych.
Emitent poinformuje o złożeniu w/w wniosku odrębnym komunikatem bieżącym.

Rejestracja Spółki Zależnej stanowi również realizację strategii rozwoju Grupy Aforti na lata 2018 – 2020, opublikowanej przez Emitenta raportem bieżącym ESPI nr 11/2018 w dniu 05 kwietnia 2018 roku. Jednym z założeń tej strategii jest wejście Grupy Aforti na rynki co najmniej siedmiu krajów europejskich, w tym Czech, Węgier, Albanii i Macedonii.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

czytaj więcej