Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – lipiec 2019 r. RB 56/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A za lipiec 2019 roku.

1) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za lipiec 2019:

W lipcu 2019 r. Aforti Finance S.A. udzieliła 13 pożyczek (spadek o 66,67% rok-do-roku) o łącznej wartości 2 173,13 tys. PLN, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2018 r. stanowi obniżkę o 35,73 procent. Wartość złożonych wniosków wyniosła 20 476,53 tys. PLN, jest to wynik niższy o 59,08% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W lipcu 2019 zostały złożone 124 wnioski o pożyczkę, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2018 r. jest oznacza zmniejszenie o 67,11%.

Narastająco, po siedmiu miesiącach br. Aforti Finance S.A. udzielił 109 pożyczek (mniej o 68,59% rok-do-roku) o łącznej wartości 16 080,34 tys. PLN i wynik ten stanowi spadek o 55,40% wobec 2018 roku. Od stycznia do końca lipca br. złożonych zostało 952 wniosków o udzielenie pożyczki na łączną kwotę 147 722,84 tys. PLN. Liczba złożonych wniosków została obniżona o 59,44%, zaś ich łączna wartość o 49,77% w odniesieniu do tożsamego okresu w roku poprzednim.

2) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance Romania IFN S.A. za lipiec 2019:

W lipcu 2019 r. spółka Aforti Finance Romania IFN S.A. – podmiot działający na terenie Rumunii – udzieliła jedną pożyczkę dla przedsiębiorców. Łączna ich wartość wyniosła 102,80 tys. RON*. Ponadto, rumuńscy przedsiębiorcy złożyli w minionym miesiącu 16 wniosków na łączną kwotę 3 378,65 tys. RON.

Jednocześnie, po siedmiu miesiącach br. Spółka przyjęła 30 wniosków pożyczkowych o całkowitej wartości 6 114,66 tys. RON. Udzielono w tym okresie 5 pożyczek o łącznej wartości 579,55 tys. RON.

W dniu 31.10.2018 r. Spółka uzyskała licencję niebankowej instytucji finansowej (IFN) pozwalającą na rozpoczęcie działalności operacyjnej.

3) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange S.A. za lipiec 2019:

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w lipcu 2019 r. wyniosła 36 871,05 tys. EUR i była wyższa o 93,71% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocześnie, po siedmiu miesiącach 2019 roku wartość obrotu osiągnęła poziom 250 611,22 tys. EUR, notując wzrost o 91,09% rok-do-roku.

4) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Romania S.A. za lipiec 2019:

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w Rumunii w lipcu 2019 r. wyniosła 17 832,17 tys. EUR, co stanowi wzrost o 251,69% w odniesieniu do lipca 2018 roku.

W okresie siedmiu miesięcy 2019 r. Aforti Exchange Romania S.A. zanotowała 80 521,30 tys. EUR łącznej wartości obrotu, co w porównaniu do roku poprzedniego stanowi wzrost o 224,72%.

5) Szacunkowe łączne dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange za lipiec 2019:

Łączna wartość obrotu na platformach wymiany walut Aforti Exchange prowadzonych w Polsce oraz w Rumunii wyniosła w lipcu 2019 r. 54 703,23 tys. euro, co w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim oznacza wzrost o 126,94%.

Jednocześnie narastająco po siedmiu miesiącach br. łączna wartość obrotu osiągnęła poziom 331 942,54 tys. euro i wzrosła ona rok-do-roku o 112,34%.

6) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za lipiec 2019:

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w lipcu 2019 r. wyniosła 31 595,00 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 6820,88% rok-do-roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 8 866 i była wyższa o 110725,00% w porównaniu do lipca 2018 r. Spółka we wskazanym miesiącu zawarła siedem umów, czyli o 75,00% więcej niż w roku poprzednim.

W ujęciu narastającym, na koniec lipca 2019 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych była równa 272 123,11 tys. zł, co stanowi wzrost o 2587,01% rok-do-roku. Liczba zleceń również wzrosła o 3674,02% do 51 138. Jednocześnie liczba zawartych umów windykacyjnych w okresie od stycznia do końca lipca br. wyniosła 42 i była niższa o 8,70% niż przed rokiem.

7) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Factor S.A. za lipiec 2019:

W lipcu 2019 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor S.A. wyniosła 4 020,65 tys. PLN i była wyższa o 88,73% niż przed rokiem.

Narastająco po siedmiu miesiącach 2019 r. wartość ta osiągnęła poziom 24 907,18 tys. zł, co oznacza wzrost o 128,72% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za lipiec 2019 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

*RON = lej rumuński

czytaj więcej