Uchwała Zarządu w sprawie planowanej zmiany polityki rachunkowości Spółki na MSSF/MSR RB 77/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2018 z dn. 05.04.2018 r. dotyczącego przyjęcia „Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Aforti Holding na lata 2018 – 2020”, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 października 2019 roku Zarząd Spółki powziął uchwałę w sprawie rozpoczęcia starań zmiany rynku notowań akcji Emitenta z Alternatywnego Systemu Obrotu rynku NewConnect na rynek regulowany, realizując tym samym jedno z głównych założeń ww. Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki planuje rozpocząć sporządzanie począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. sprawozdań finansowych Emitenta oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Emitenta zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
Jednocześnie, w celu zachowania transparentności oraz zwiększenia porównywalności z podobnymi podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi, Zarząd Spółki planuje także publikować finansowe raporty okresowe Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej za lata 2019 – 2020 zgodnie z dotychczas stosowanym Polskim Standardem Rachunkowości (w układzie porównawczym) oraz informację dodatkową w postaci wybranych danych finansowych wypracowanych w 2020 r. zgodnie z MSSF/MSR.

W opinii Zarządu Emitenta, wdrożenie MSR oraz sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSR ułatwi Interesariuszom Spółki uzyskanie niezbędnych im informacji o sytuacji finansowo-gospodarczej Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

czytaj więcej