Powołanie Członka Rady Nadzorczej RB 80/2019

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka“, “Emitent“) niniejszym informuje, że w dniu 22 października 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Rabiańskiego.

Życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Pana Krzysztofa Rabiańskiego nie prowadzi on w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Emitenta, nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Biogram – Krzysztof Rabiański

czytaj więcej