Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki Aforti Holding w dniu 22.10.2019 r. RB 79/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „NWZ”) Spółki w dniu 22 października 2019 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 22.10.2019 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał nr 4 i nr 7, NWZ zdecydowało również o wprowadzeniu zmian do treści statutu Spółki i na mocy uchwały nr 10 upoważniło Radę Nadzorczą Emitenta do ustalenia tekstu jednolitego statutu Emitenta. Zarząd Emitenta w osobnym załączniku przekazuje zmiany, które zostaną wprowadzone do treści tekstu jednolitego statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

NWZ – Protokół

Informacja o zmianach w statucie

czytaj więcej