Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Aforti Holding S.A. w dniu 22 października 2019 r. RB 81/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 22.10.2019 roku:

1. Klaudiusz Sytek
Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6.556.216
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6.556.216
Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 89,75%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 84,03%

2. Kamilla Sytek – Skonieczna
Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 508.418
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 508.418
Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6,96%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,52%

Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dysponowali łącznie liczbą 7.314.634 głosów. Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Emitenta wynosi 7.801.915, zaś liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 7.801.915.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

czytaj więcej