Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – październik 2019 r. RB 82/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A za październik 2019 roku.

1)    Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za październik 2019:
W październiku 2019 r. Aforti Finance S.A. udzieliła 16 pożyczek (spadek o 71,93% rok-do-roku) o łącznej wartości 1 812,95 tys. PLN, co w odniesieniu do tego samego miesiąca w 2018 r. stanowi obniżkę o 62,71 procent.
Wartość złożonych wniosków wyniosła 13 355,31 tys. PLN, jest to wynik niższy o 64,43% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W październiku 2019 złożono 111 wniosków o pożyczkę, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2018 r. oznacza zmniejszenie o 66,06%.

Narastająco, po dziesięciu miesiącach br. Aforti Finance S.A. udzielił 141 pożyczek (mniej o 71,46% rok-do-roku) o łącznej wartości 20 846,49 tys. PLN i wynik ten stanowi spadek o 58,33% wobec 2018 roku. Od stycznia do końca października br. złożono 1 194 wnioski o udzielenie pożyczki na łączną kwotę
185 477,06 tys. PLN. Liczba złożonych wniosków została obniżona o 63,41%, zaś ich łączna wartość o 54,92% w odniesieniu do tożsamego okresu w roku poprzednim.

2)    Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance Romania IFN S.A. za październik 2019:
W październiku 2019 r. spółka Aforti Finance Romania IFN S.A. – podmiot działający na terenie Rumunii – udzieliła 3 pożyczek dla przedsiębiorców. Łączna ich wartość wyniosła 434,99 tys. RON. Ponadto, rumuńscy przedsiębiorcy złożyli w minionym miesiącu 5 wniosków na łączną kwotę  1 076,99 tys. RON.

Jednocześnie, po dziesięciu miesiącach br. Spółka przyjęła 68 wniosków pożyczkowych o całkowitej wartości 12 333,98 tys. RON. Udzielono w tym okresie 14 pożyczek o łącznej wartości 1 466,33 tys. RON.

W dniu 31.10.2018 r. Spółka uzyskała licencję niebankowej instytucji finansowej (IFN) pozwalającą na rozpoczęcie działalności operacyjnej.

3)    Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange S.A. za październik 2019:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w październiku 2019 r. wyniosła 36 091,96 tys. EUR i była wyższa o 8,66% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
Jednocześnie, po dziesięciu miesiącach 2019 roku wartość obrotu osiągnęła poziom 366 496,48 tys. EUR, notując wzrost o 77,59% rok-do-roku.

4)    Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Romania S.A. za październik 2019:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w Rumunii w październiku 2019 r. wyniosła  20 180,47 tys. EUR, co stanowi wzrost o 55,56% w odniesieniu do października 2018 roku.
W okresie dziesięciu miesięcy 2019 r. Aforti Exchange Romania S.A. zanotowała 138 764,67 tys. EUR łącznej wartości obrotu, co w porównaniu do roku poprzedniego stanowi wzrost o 192,39%.

5)    Szacunkowe łączne dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange za październik 2019:
Łączna wartość obrotu na platformach wymiany walut Aforti Exchange prowadzonych w Polsce oraz w Rumunii wyniosła w październiku 2019 r. 56 272,43 tys. euro, co w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim oznacza wzrost o 21,83%.
Jednocześnie narastająco po dziesięciu miesiącach br. łączna wartość obrotu osiągnęła poziom 505 261,15 tys. euro i wzrosła ona rok-do-roku o 99,05%.

6)    Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za październik 2019:
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w październiku 2019 r. wyniosła 13 434,02 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 1126,27% rok-do-roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 5 396 i była wyższa o 525,26% w porównaniu do października 2018 r. Spółka we wskazanym miesiącu zawarła jedną umowę, mniej o 85,71% niż w roku poprzednim.
W ujęciu narastającym, na koniec października 2019 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych była równa 334 454,67 tys. zł, co stanowi wzrost o 2522,47% rok-do-roku. Liczba zleceń również wzrosła o 2344,63% do 71 701. Jednocześnie liczba zawartych umów windykacyjnych w okresie od stycznia do końca października br. wyniosła 47 i była niższa o 26,56% niż przed rokiem.

7)    Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Factor S.A. za październik 2019:
W październiku 2019 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor S.A. wyniosła 2 770,39 tys. PLN i była niższa o 18,29% niż przed rokiem.
Narastająco po dziesięciu miesiącach 2019 r. wartość ta osiągnęła poziom
36 335,82 tys. zł, co oznacza wzrost 77,45% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za październik 2019 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

czytaj więcej