RB EBI 4/2020 – Przedterminowy wykup obligacji serii P8

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2019 z dn. 06.03.2019 r. ws. przydziału obligacji serii P8, niniejszym informuje, że w dniu 07 stycznia 2020 roku dokonał przedterminowego wykupu 200 szt. obligacji serii P8 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z  Warunkami Emisji Obligacji serii P8.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej