RB EBI 10/2020 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 27 stycznia 2020 r. Spółka powzięła wiadomość o dokonanym w dniu 24 stycznia 2020 r. wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: „KRS”) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wskutek objęcia w ramach subskrypcji prywatnej 1.240.599 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) jedna akcja.

O wskazanym objęciu akcji i podwyższeniu kapitału zakładowego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 64/2019 z dnia 10.12.2019 r. Podwyższenie kapitału zakładowego będące przedmiotem ujawnienia w KRS nastąpiło w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.10.2019 r.

Wysokość kapitału zakładowego po podwyższeniu kapitału zakładowego wynosi 9.042.514,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące pięćset czternaście złotych) i dzieli się na 9.042.514 (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące pięćset czternaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
b) 170.000 (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
c) 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii C,
d) 49.450 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D,
e) 2.394.630 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) akcji na okaziciela serii E,
f) 271.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F,
g) 3.026.835 (słownie: trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii G,
h) 1.760.000 (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H,
i) 1.240.599 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii I.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji ujawnionych w KRS wynosi 9.042.514 (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące pięćset czternaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna
§ 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

czytaj więcej