RB EBI 11/2020 – Informacja o strukturze kapitału zakładowego

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących: EBI nr 10/2020 z dn. 27.01.2020 r. dot. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz ESPI nr 3/2020 z dn. 28.01.2020 r. dot. zawiadomienia akcjonariusza Spółki o zmianie liczby głosów na walnych zgromadzeniach Spółki, niniejszym przedstawia aktualną strukturę akcjonariatu Emitenta:

1. Akcjonariusz: Klaudiusz Sytek
Liczba posiadanych akcji: 6.556.216
Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 72,50%

2. Akcjonariusz: Kamilla Sytek – Skonieczna
Liczba posiadanych akcji: 503.907
Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 5,57%

3. Akcjonariusz: Pozostali (Free float)
Liczba posiadanych akcji: 1.982.391
Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 21,92%

Podstawa prawna
§ 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

czytaj więcej