RB ESPI 3/2020 – Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 stycznia 2020 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Klaudiusza Sytek o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz procentowej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie Publicznej i Warunkach Wprowadzania Instrumentów Finansowych do Zorganizowanego Systemu Obrotu oraz o Spółkach Publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 t.j.)

Notyfikacja

czytaj więcej