RB EBI 12/2020 – Rejestracja zmian statutu spółki

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2020 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24 stycznia 2020 r., zgodnie z którym do prowadzonego dla Spółki rejestru przedsiębiorców wpisane zostały zmiany Statutu Spółki, uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 października 2019 r.

Przedmiotem zmiany były postanowienia Statutu Spółki dotyczące §7 oraz dodanie §7(1).

Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu przed dokonanymi zmianami znajdują się w załączeniu do niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna
§ 6 ust. 4, §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Statut Spółki – tekst jednolity od dn. 26-06-2018
Statut Spółki – tekst jednolity od dn. 24-01-2020

czytaj więcej