RB ESPI 6/2020 – Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Aforti – styczeń 2020 r.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Aforti za styczeń 2020 roku.

1) Pożyczki dla przedsiębiorców
W styczniu 2020 r. łączna wartość pożyczek udzielonych w Polsce oraz w Rumunii przez Aforti Finance osiągnęła wartość 561 594,11 zł, co w odniesieniu do tego samego miesiąca w 2019 r. stanowi spadek o 80,25%. Wartość złożonych wniosków wyniosła 5 181 402,81 zł, jest to wynik niższy o 73,32% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

2) Wymiana walut na platformach online
Łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut w Polsce oraz w Rumunii w styczniu 2020 r. wyniosła 101 988 441,58 zł i była niższa o 47,76% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

3) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w styczniu 2020 r. wyniosła
18 175 536,69 zł. Stanowi to obniżkę o 43,59% rok-do-roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 7 716 i była wyższa o 71,47% w porównaniu do stycznia 2019 r.

4) Sfinansowane wierzytelności
W styczniu 2020 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor
1 965 372,96 zł i była niższa o 55,19% niż przed rokiem.

W styczniu 2020 r. spółki należące do Grupy Aforti skupiały swoją aktywność na działaniach, które w najbliższych okresach pozwolą na zwiększenie poziomu marży oferowanych usług oraz pomogą utrzymać wysoką jakość obsługi Klientów z sektora MSP.
Ponadto, istotnymi działaniami w minionym miesiącu były aktywności związane z procesem uzyskania licencji instytucji pieniądza elektronicznego EMI. Uzyskanie wskazanej licencji przez spółkę zależną Emitenta: Aforti, UAB jest jednym z kluczowych projektów Grupy Aforti, dzięki któremu możliwa będzie realizacja celów przyjętych w strategii rozwoju Grupy.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za styczeń 2020 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podane kwoty zostały przeliczone na PLN w oparciu o średni kurs NBP z dnia 31.01.2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

czytaj więcej