RB ESPI 9/2020 – Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w oparciu o zalecenia wydane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), niniejszym informuje o przewidywanym wpływie skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa i związanych z tym: ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz decyzji Rady Polityki Pieniężnej i Ministerstwa Finansów, na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

Na dzień publikacji niniejszego raportu, Emitent oraz jego Grupa Kapitałowa zachowują ciągłość operacyjną. Większość pracowników oraz współpracowników Emitenta i jego Grupy Kapitałowej pracuje zdalnie. Wprowadzono także niezbędne procedury bezpieczeństwa: ograniczono do minimum spotkania bezpośrednie z Klientami na rzecz komunikacji telefonicznej oraz elektronicznej, wstrzymane zostały wizyty w zagranicznych spółkach zależnych, wdrożone zostały powszechnie zalecane zasady i rozwiązania BHP ograniczające ryzyko zakażenia wirusem.

W przypadku działalności pożyczkowej prowadzonej przez spółkę zależną Emitenta: Aforti Finance S.A., Zarząd Emitenta bierze pod uwagę różne scenariusze w zależności od indywidualnej sytuacji Klientów. Zarząd spółki zależnej na bieżąco monitoruje sytuację w zakresie spłacalności udzielonych pożyczek, przygotowuje stosowne procedury i działania, które zostaną wdrożone w razie potrzeby.
W zakresie usług wymiany walut dla przedsiębiorców, realizowanych przez spółkę zależną Emitenta: Aforti Exchange S.A., obserwowany jest wzrost wartości obrotu realizowanego przez klientów miesiąc do miesiąca o nieco ponad 14 procent. Tutaj należy zauważyć, że zainteresowanie walutami z uwagi na wysoki poziom zmienności ich kursu jest efektem m.in. obniżenia stóp procentowych oraz sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie.
W obszarze windykacji, realizowanej przez spółkę zależną Emitenta: Aforti Collections S.A.,  obserwowany jest dalszy znaczący wzrost zleceń oraz przyśpieszenie przekazywania spraw zaległych wierzytelności przez wierzycieli. Jednocześnie, stabilna sytuacja utrzymuje się w przypadku usług faktoringowych, realizowanych przez spółkę zależną Emitenta: Aforti Factor S.A..
Na chwilę obecną liczba użytkowników odwiedzających strony internetowe Emitenta oraz jego spółek zależnych jest porównywalna w odniesieniu do miesiąca poprzedniego.

Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniające się otoczenie, Zarząd Emitenta nie może w sposób wiarygodny określić wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej, wyniki finansowe i perspektywy działalności. Należy podkreślić, że w chwili obecnej nie została przerwana ciągłość działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Emitent i jego spółki zależne aktualnie dostosowują swoją aktywność do obserwowanych oraz przewidywanych potrzeb rynku.

Spółka na bieżąco monitoruje sytuację, a w przypadku wystąpienia zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, Zarząd Emitenta będzie informował osobnymi raportami bieżącymi niezwłocznie po wystąpieniu takich zdarzeń.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

czytaj więcej