RB ESPI 15/2020 – Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Aforti Collections S.A.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż powziął informację, że w dniu 15 kwietnia 2020 r. jego spółka zależna: Aforti Collections S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Aforti Collections”), zawarła znaczącą umowy obsługi portfela płacących pożyczek oraz obsługi i windykacji pożyczek opóźnionych  (dalej: „Umowa”) z podmiotem działającym w sektorze pożyczek pozabankowych dla klientów indywidualnych. W ramach zawartej umowy Aforti Collections obsługiwać będzie portfel pożyczek obejmujący ponad 7500 spraw, o aktualnym saldzie ponad 30 mln zł.

W ramach Umowy Aforti Collections zobowiązana będzie do kompleksowej obsługi operacyjnej i administracyjnej portfela pożyczek jak również windykacji pożyczek przeterminowanych.  Za świadczone usługi Aforti Collections przysługiwać będzie  wynagrodzenie prowizyjne.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Czytaj więcej