RB ESPI 20/2020 – Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Aforti – kwiecień 2020 r.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Aforti za kwiecień 2020 roku.

  • Pożyczki dla przedsiębiorców

W kwietniu 2020 r. Aforti Finance nie udzieliła pożyczek  w Polsce ani w Rumunii, co w odniesieniu do tego samego miesiąca w 2019 r. stanowi spadek o 100%. Wartość złożonych wniosków wyniosła 6 945 240,20 zł, jest to wynik niższy o 67,89% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Narastająco, na koniec kwietnia 2020 r. łączna wartość pożyczek udzielonych przedsiębiorcom w kraju i za granicą wyniosła 2 219 968,85 zł, czyli o 79,17 proc. mniej niż w roku poprzednim. Jednocześnie, łączna wartość wniosków pożyczkowych również uległa obniżeniu o 67,00 proc.  do poziomu 28 909 907,05 złotych.

  • Wymiana walut na platformach online

Łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut w Polsce oraz w Rumunii w kwietniu 2020 r. wyniosła  94 329 519,24 zł i była niższa o 58,47% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Po czterech miesiącach br. łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut w kraju i za granicą osiągnęła poziom 402 809 377,18 zł, co oznacza obniżkę o 50,74 proc. rok do roku.

  • Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w kwietniu 2020 r. wyniosła 68 171 856,59 zł. Stanowi to wzrost o 88,06% rok-do-roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 14 588 i była wyższa o 63,74% w porównaniu do kwietnia 2019 r.

W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach 2020 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom 189 320 459,29 zł, co oznacza wzrost o 33,81 procent. Jednocześnie nastąpił wzrost o 68,68 proc. liczby zleceń do 44 849.

  • Sfinansowane wierzytelności

W kwietniu 2020 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor wynosiła  3 444 389,01 zł i była wyższa o 101,34% niż przed rokiem.

Narastająco, po czterech miesiącach br. Aforti Factor sfinansowała łącznie 11 768 512,15 zł wierzytelności, notując obniżkę o 2,14 proc. w odniesieniu do roku poprzedniego.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za kwiecień 2020 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podane kwoty zostały przeliczone na PLN w oparciu o średni kurs NBP z dnia 30.04.2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Więcej informacji